Trang chủ

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần 2 tháng 4/2019- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 08/04/2019 | 02:33 | Lượt xem: 21
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2  THÁNG 4- NĂM HỌC 2018-2019  (08/4/2019  --> 12/4/2019 ) Thứ hai (08/4/2019 ) ...

Lịch công tác tuần 1 tháng 4/2019- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 01/04/2019 | 02:32 | Lượt xem: 14
    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1  THÁNG 4- NĂM HỌC 2018-2019  (01/4/2019  --> 05/4/2019 ) Thứ hai (01/4/2019 ) ...

Lịch công tác tuần 4 tháng 3/2019- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 25/03/2019 | 02:30 | Lượt xem: 20
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3  THÁNG 3- NĂM HỌC 2018-2019  (25/3/2019  --> 29/03/2019 ) Thứ hai (25/3/2019 ) ...

Lịch công tác tuần 3 tháng 3/2019- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 19/03/2019 | 06:01 | Lượt xem: 34
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3  THÁNG 3- NĂM HỌC 2018-2019  (18/3/2019  --> 22/03/2019 ) Thứ hai (18/3/2019 ) Sáng...

Lịch công tác tuần 1 tháng 3/2019- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 04/03/2019 | 07:17 | Lượt xem: 24
    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1  THÁNG 3- NĂM HỌC 2018-2019  (04/3/2019  --> 22/02/2019 ) Thứ hai (04/3/2019 ) ...

Lịch công tác tuần 4 tháng 2/2019- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 25/02/2019 | 07:16 | Lượt xem: 33
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4  THÁNG 2- NĂM HỌC 2018-2019  (25/02/2019  --> 29/02/2019 ) Thứ hai (25/02/2019 ) Sáng ...

Lịch công tác tuần 3 tháng 2/2019- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 18/02/2019 | 07:15 | Lượt xem: 19
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3  THÁNG 2- NĂM HỌC 2018-2019  (18/02/2019  --> 22/02/2019 ) Thứ hai (18/02/2019 ) Sáng ...

Lịch công tác tuần 2 tháng 2/2019- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 11/02/2019 | 07:14 | Lượt xem: 41
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2  THÁNG 2- NĂM HỌC 2018-2019  (11/02/2019  --> 15/02/2019 ) Thứ hai (11/02/2019 ) Sáng ...

Lịch công tác tuần 4 tháng 1/2019- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 28/01/2019 | 08:52 | Lượt xem: 36
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4  THÁNG 1- NĂM HỌC 2018-2019  (28/01/2019  --> 02/02/2019 ) Thứ hai (28/01/2019 ) Sáng ...

Lịch công tác tuần 3 tháng 1/2019- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 21/01/2019 | 08:51 | Lượt xem: 33
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3  THÁNG 1- NĂM HỌC 2018-2019  (21/01/2019  --> 25/01/2019 ) Thứ hai (21/01/2019 ) Sáng ...

Lịch công tác tuần 2 tháng 1/2019- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 15/01/2019 | 05:27 | Lượt xem: 37
    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2  THÁNG 1- NĂM HỌC 2018-2019  (14/01/2019  --> 18/01/2019 ) Thứ hai (14/01/2019 ) ...

Lịch công tác tuần 1 tháng 1/2019- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 07/01/2019 | 05:25 | Lượt xem: 27
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2  THÁNG 1- NĂM HỌC 2018-2019  (07/01/2019  --> 11/01/2019 ) Thứ hai (07/01/2019 ) Sáng...

Lịch công tác tuần 4 tháng 12/2018- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 24/12/2018 | 06:26 | Lượt xem: 55
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4  THÁNG 12- NĂM HỌC 2018-2019  (24 /12/2018 --> 28 /12/2018) Thứ hai (24/12 /2018) ...

Lịch công tác tuần 3 tháng 12/2018- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 17/12/2018 | 07:04 | Lượt xem: 33
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3  THÁNG 12- NĂM HỌC 2018-2019  (17 /12/2018 --> 21 /12/2018) Thứ hai (17/12 /2018) Sáng ...

Lịch công tác tuần 4 tháng 11/2018- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 25/11/2018 | 06:35 | Lượt xem: 36
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 11- NĂM HỌC 2018-2019  (26/11/2018 --> 01/12/2018) Thứ hai (26/11/2018) Sáng -...

Lịch công tác tuần 3 tháng 11/2018- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 19/11/2018 | 06:35 | Lượt xem: 43
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3  THÁNG 11- NĂM HỌC 2018-2019  (19 /11/2018 --> 23 /11/2018) Thứ hai (19 /11/2018) Sáng ...

Lịch công tác tuần 2 tháng 11/2018- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 12/11/2018 | 06:34 | Lượt xem: 27
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2  THÁNG 11- NĂM HỌC 2018-2019  (12 /11/2018 --> 16 /11/2018) Thứ hai (12 /11/2018) Sáng ...

Lịch công tác tuần 1 tháng 11/2018- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 05/11/2018 | 06:33 | Lượt xem: 33
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1  THÁNG 11- NĂM HỌC 2018-2019  (05 /11/2018 --> 09 /11/2018) Thứ hai (05 /111/2018) ...

Lịch công tác tuần 5 tháng 10/2018- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 29/10/2018 | 07:37 | Lượt xem: 47
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5  THÁNG 10- NĂM HỌC 2018-2019  (29 /10/2018 --> 02 /11/2018) Thứ hai (29 /10/2018) Sáng...

Lịch công tác tuần 4 tháng 10/2018- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 21/10/2018 | 05:15 | Lượt xem: 56
  23-10-2018   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4  THÁNG 10- NĂM HỌC 2018-2019  (22 /10/2018 --> 26 /10/2018) Thứ hai (22 /10/2018) ...