Trang chủ

Văn bản pháp luật

Luật số 25/2004/QH11 của Quốc hội : Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Ngày đăng 15/10/2015 | 09:00 | Lượt xem: 300
Chi tiết xem tại file đính kèm: 30435_L25QH.DOC

Luật: Tiếp công dân

Ngày đăng 11/11/2014 | 08:58 | Lượt xem: 267
Chi tiết xem tại file đính kèm: Luat tiepcongdan.doc

Luật Viên chức

Ngày đăng 19/09/2014 | 09:06 | Lượt xem: 271
Chi tiết xem tại file đính kèm: Luat 58.2010.QH12.zip

Luật số 23/2008/QH12 của Quốc hội : Luật giao thông đường bộ

Ngày đăng 11/12/2013 | 09:04 | Lượt xem: 269
Tệp đính kèm: L23QH.DOC   (329728 Byte) 83559_L23QH.DOC

Luật số 27/2012/QH13 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng chống tham nhũng

Ngày đăng 02/12/2013 | 09:10 | Lượt xem: 265
Tệp đính kèm: 27_suadoi_chongthamnhung.doc   (79360 Byte) http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=164953

Luật phòng chống tham nhũng

Ngày đăng 19/03/2013 | 12:00 | Lượt xem: 368

Luật số 25/2004/QH11 của Quốc hội : Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Ngày đăng 19/03/2013 | 12:00 | Lượt xem: 309
QUỐC HỘI   Số: 25/2004/QH11   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----- o0o...

Quyết định 611/QĐ-BGDĐT năm 2011 ban hành ngày 14/02/2011

Ngày đăng 19/03/2013 | 12:00 | Lượt xem: 350
Quyết định này ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc cục nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

Quy Định Chuẩn Hiệu Trưởng

Ngày đăng 19/10/2011 | 12:00 | Lượt xem: 294
QUY ĐỊNH C huẩn hiệu trưởng trường tiểu học (Ban hành kèm theo Thông tư số ........ /2010/TT-BGDĐT ngày ….... tháng …... năm 2010...