Trang chủ

Văn bản pháp luật

Quyết định 611/QĐ-BGDĐT năm 2011 ban hành ngày 14/02/2011
Ngày đăng 19/03/2013 | 12:00 | Lượt xem: 662

Quyết định này ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc cục nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CỤC NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/03/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định 2439/QĐ-BGDĐT ngày 16/06/2010 của bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức thực hiện, hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tại Quyết định này.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, các đơn vị liên quan, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
Như Điều 3;
Bộ trưởng (để báo cáo);
Các Thứ trưởng;
Các đơn vị thuộc Bộ;
Lưu VT, TCCB.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển
QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CỤC NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 611/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy định này quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục gồm: Phòng Nhà giáo; Phòng Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; Phòng Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng; Văn phòng Cục và Trung tâm tăng cường năng lực nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÁC ĐƠN VỊ

Mục 1. PHÒNG NHÀ GIÁO

Điều 2. Chức năng

Giúp Cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với đội ngũ giáo viên.

Điều 3. Nhiệm vụ

1. Giúp Cục trưởng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ giáo viên; công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên; hướng dẫn tổng hợp việc quy hoạch đội ngũ giáo viên; giám sát, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách và tiếp nhận, xử lý những đề xuất, kiến nghị liên quan đến chính sách, việc thực hiện chính sách đối với giáo viên; hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các văn bản liên quan đã ban hành.

2. Giúp Cục trưởng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về hệ thống chức danh, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên và viên chức làm công tác thiết bị, thí nghiệm trong các cơ sở giáo dục; nội dung, hình thức thi, xét tuyển dụng, nâng ngạch, chuyển ngạch, cơ cấu, định mức lao động, chế độ làm việc, luân chuyển giáo viên và viên chức làm công tác thiết bị, thí nghiệm trong các cơ sở giáo dục trong phạm vi toàn ngành; hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các văn bản liên quan đã ban hành; chỉ đạo tổ chức, kiểm tra, giám sát thi nâng ngạch cho giáo viên trong phạm vi toàn ngành giáo dục theo quy định hiện hành.

3. Giúp Cục trưởng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng chuẩn nghề nghiệp giáo viên, tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại về chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên; chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức đối với giáo viên; hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các văn bản liên quan đã ban hành.

4. Giúp Cục trưởng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng các đề án, chương trình, dự án cấp quốc gia về công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên; theo dõi và tham gia các dự án quốc tế liên quan đến công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên.

5. Giúp Cục trưởng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức xây dựng quy định nội dung, chương trình, kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên; nội dung, chương trình bồi dưỡng theo chuẩn chức danh, chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

6. Giúp Cục trưởng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên; việc thực hiện nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên.

7. Giúp Cục trưởng chủ trì, theo dõi hỗ trợ và phối hợp với các đơn vị có liên quan trình Bộ trưởng việc tổ chức biên soạn tài liệu dùng chung, sách hướng dẫn giảng dạy, các tài liệu bồi dưỡng, xây dựng các học liệu phục vụ công tác bồi dưỡng giáo viên.

8. Giúp Cục trưởng chủ trì, theo dõi và phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên theo nội dung, chương trình, kế hoạch đã được Bộ trưởng ban hành.

9. Giúp Cục trưởng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học giáo dục, khoa học quản lý giáo dục vào thực tế xây dựng đội ngũ giáo viên.

10. Chủ trì tham mưu cho Cục trưởng thực hiện nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị liên quan trong Bộ, gồm:

a) Tham gia ý kiến bằng văn bản trong việc thẩm định hồ sơ thành lập mới, nâng cấp các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên;

b) Phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ xây dựng chính sách tiền lương và phụ cấp; theo dõi xử lý các vấn đề an ninh, chính trị liên quan đến giáo viên;

c) Phối hợp với Thanh tra Bộ trong thanh tra việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến giáo viên;

d) Phối hợp với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục xây dựng tiêu chuẩn và quy định kiểm định các chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên; 

đ) Phối hợp với Văn phòng Bộ trong công tác thi đua, khen thưởng đối với giáo viên.

11. Nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị của Cục, gồm:

a) Phối hợp với Phòng Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tham mưu cho lãnh đạo Cục về việc phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ trong công tác mở mã ngành đào tạo mới về đào tạo giáo viên;

b) Phối hợp với Phòng Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tham mưu cho lãnh đạo Cục về việc phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính trong việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo giáo viên;

c) Phối hợp với Văn phòng Cục xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu về đội ngũ nhà giáo để tham mưu cho lãnh đạo Cục các nội dung liên quan đến việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên;

d) Phối hợp Trung tâm tăng cường năng lực nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, các đơn vị chức năng trong Cục thực hiện các dịch vụ công thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của phòng;

đ) Phối hợp với các đơn vị trong Cục thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cục theo phân công của Cục trưởng.

12. Trực tiếp quản lý cán bộ, công chức thuộc biên chế và phương tiện làm việc, tài sản đã được trang bị cho Phòng.

Mục 2. PHÒNG CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC

Điều 4. Chức năng

Giúp Cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

Điều 5. Nhiệm vụ

1. Giúp Cục trưởng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; hướng dẫn tổng hợp việc quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; giám sát, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách và tiếp nhận, xử lý những đề xuất, kiến nghị có liên quan đến chính sách, việc thực hiện chính sách về đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản liên quan đã ban hành.

2. Giúp Cục trưởng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về hệ thống chức danh, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; nội dung, hình thức thi, xét bổ nhiệm, cơ cấu, định mức lao động, chế độ làm việc của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trong phạm vi toàn ngành; hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các văn bản liên quan đã ban hành.

3. Giúp Cục trưởng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng chuẩn cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các văn bản liên quan đã ban hành.

4. Giúp Cục trưởng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng các đề án, chương trình, dự án cấp quốc gia về công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; theo dõi và tham gia các dự án quốc tế liên quan đến công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

5. Giúp Cục trưởng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng quy định nội dung, chương trình, kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; nội dung, chương trình bồi dưỡng theo chuẩn chức danh, chuẩn cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; nội dung, chương trình bồi dưỡng về nghiệp vụ quản lý cơ sở giáo dục.

6. Giúp Cục trưởng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; việc thực hiện nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

7. Giúp Cục trưởng chủ trì, theo dõi, hỗ trợ và phối hợp với các đơn vị có liên quan trình Bộ trưởng việc tổ chức biên soạn tài liệu dùng chung, sách hướng dẫn giảng dạy, các tài liệu bồi dưỡng, xây dựng các học liệu phục vụ công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

8. Giúp Cục trưởng chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo nội dung, chương trình, kế hoạch đã được Bộ trưởng ban hành.

9. Giúp Cục trưởng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học giáo dục, khoa học quản lý giáo dục vào thực tế xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

10. Chủ trì tham mưu cho Cục trưởng thực hiện nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị liên quan trong Bộ, gồm:

a) Tham gia ý kiến bằng văn bản trong việc thẩm định hồ sơ thành lập mới, nâng cấp các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục; 

b) Phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ xây dựng chính sách tiền lương và phụ cấp; theo dõi xử lý các vấn đề an ninh, chính trị liên quan đến cán bộ quản lý cơ sở giáo dục;

c) Phối hợp với Thanh tra Bộ trong thanh tra việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ quản lý cơ sở giáo dục;

d) Phối hợp với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục xây dựng tiêu chuẩn và quy định kiểm định các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục;

đ) Phối hợp với Văn phòng Bộ trong công tác thi đua, khen thưởng đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

11. Nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị của Cục, gồm:

a) Phối hợp với Phòng Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong việc tham mưu cho lãnh đạo Cục về việc phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ trong công tác mở mã ngành đào tạo mới về đào tạo cán bộ quản lý giáo dục;

b) Phối hợp với Phòng Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong việc tham mưu cho lãnh đạo Cục về việc phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính trong việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo cán bộ quản lý giáo dục;

c) Phối hợp với Văn phòng Cục xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu về đội ngũ nhà giáo để tham mưu cho lãnh đạo Cục các nội dung liên quan đến việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục;

d) Phối hợp với Trung tâm Tăng cường năng lực nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, các đơn vị chức năng trong Cục thực hiện các dịch vụ công thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

đ) Phối hợp với các đơn vị trong Cục thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cục theo phân công của Cục trưởng.

12. Trực tiếp quản lý cán bộ, công chức thuộc biên chế và phương tiện làm việc, tài sản đã được trang bị cho Phòng.

Mục 3. PHÒNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Điều 6. Chức năng

Giúp Cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đội ngũ giảng viên đại học, cao đẳng (sau đây gọi tắt là giảng viên); về hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

Điều 7. Nhiệm vụ

1. Giúp Cục trưởng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên; hướng dẫn tổng hợp việc quy hoạch đội ngũ giảng viên; công tác đào tạo, bồi dưỡng giảng viên; xây dựng, củng cố phát triển hệ thống cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; giám sát, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách và tiếp nhận, xử lý những đề xuất, kiến nghị liên quan đến chính sách, việc thực hiện chính sách đối với giảng viên; hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các văn bản liên quan đã ban hành.

2. Giúp Cục trưởng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về hệ thống chức danh, tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại về chuyên môn nghiệp vụ giảng viên; nội dung, hình thức thi, xét tuyển dụng, nâng ngạch, chuyển ngạch, cơ cấu, định mức lao động, chế độ làm việc của giảng viên trong phạm vi toàn ngành; hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện các văn bản liên quan đã ban hành; chỉ đạo tổ chức, kiểm tra, giám sát thi nâng ngạch cho giảng viên trong phạm vi toàn ngành giáo dục theo quy định hiện hành.

3. Giúp Cục trưởng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức đối với giảng viên; theo dõi, xử lý các vấn đề an ninh, chính trị liên quan đến giảng viên.

4. Giúp Cục trưởng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng các đề án, chương trình, dự án cấp quốc gia về công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên; theo dõi và tham gia các dự án quốc tế liên quan đến công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên.

5. Giúp Cục trưởng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức xây dựng quy định nội dung, chương trình, kế hoạch bồi dưỡng giảng viên; nội dung, chương trình bồi dưỡng theo chuẩn chức danh, chuẩn nghiệp vụ sư phạm giảng viên.

6. Giúp Cục trưởng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và tổ chức công tác bồi dưỡng giảng viên; công tác quản lý hệ thống các trường, khoa sư phạm, cơ sở bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; việc thực hiện nội dung, chương trình đào tạo nhà giáo, đào tạo chuyên ngành quản lý giáo dục, bồi dưỡng viên chức làm công tác thiết bị ở các trường phổ thông và bồi dưỡng về nghiệp vụ sư phạm của các cơ sở giáo dục.

7. Giúp Cục trưởng chủ trì theo dõi, hỗ trợ và phối hợp với các đơn vị có liên quan trình Bộ trưởng ban hành các chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; việc tổ chức biên soạn tài liệu dùng chung, sách hướng dẫn giảng dạy, các tài liệu bồi dưỡng, xây dựng các học liệu phục vụ công tác bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và công tác bồi dưỡng giảng viên.

8. Giúp Cục trưởng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học giáo dục, khoa học quản lý giáo dục vào thực tế xây dựng đội ngũ giảng viên; hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

9. Giúp Cục trưởng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên theo nội dung, chương trình, kế hoạch đã được Bộ trưởng ban hành.

10. Giúp Cục trưởng chủ trì, phối hợp với Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước và các đơn vị liên quan xây dựng tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư để Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; trình Bộ trưởng bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

11. Chủ trì tham mưu cho Cục trưởng thực hiện nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị liên quan trong Bộ, gồm:

a) Tham gia ý kiến bằng văn bản trong việc thẩm định hồ sơ thành lập mới, nâng cấp các cơ sở giáo dục đại học, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; mở mã ngành đào tạo mới về đào tạo nhà giáo và chuyên ngành quản lý giáo dục; xây dựng chương trình khung giáo dục đại học, trung cấp chuyên nghiệp khối ngành sư phạm trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp;

b) Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng chính sách tiền lương và phụ cấp; theo dõi xử lý các vấn đề an ninh, chính trị liên quan đến giảng viên;

c) Phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính trong việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo nhà giáo và đào tạo chuyên ngành quản lý giáo dục;

d) Phối hợp với Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục trong việc xây dựng tiêu chuẩn và quy định kiểm định chất lượng các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; kiểm định các chương trình bồi dưỡng giảng viên; 

đ) Phối hợp với Thanh tra Bộ trong thanh tra việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng ở các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến giảng viên;

e) Phối hợp với Văn phòng Bộ trong công tác thi đua, khen thưởng đối với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

12. Nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị của Cục, gồm:

a) Phối hợp với Văn phòng Cục xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu về đội ngũ nhà giáo để tham mưu cho lãnh đạo Cục các nội dung liên quan đến việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên;

b) Phối hợp với Trung tâm Tăng cường năng lực nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thực hiện các dịch vụ công thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

c) Phối hợp với các đơn vị trong Cục thực hiện các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cục theo sự phân công của Cục trưởng.

13. Trực tiếp quản lý cán bộ, công chức thuộc biên chế và phương tiện làm việc, tài sản đã được trang bị cho Phòng.

Mục 4. VĂN PHÒNG

Điều 8. Chức năng

Giúp Cục Trưởng tổng hợp đánh giá tình hình hoạt động của Cục; xây dựng các báo cáo để gửi các cấp có thẩm quyền; đôn đốc các đơn vị thuộc Cục thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo kế hoạch công tác; điều phối các hoạt động của các đơn vị trong Cục đảm bảo hợp lý, tiết kiệm, tránh trùng lặp; thực hiện công tác hành chính, quản trị, tài chính, tổng hợp, thi đua khen thưởng.

Điều 9. Nhiệm vụ

1. Giúp lãnh đạo Cục tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, báo cáo định kỳ, đột xuất của Cục; đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Cục; chủ trì xây dựng các báo cáo, trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội, Cử tri.

2. Làm công tác thư ký cho các cuộc họp của Cục; xây dựng lịch công tác; chuẩn bị nội dung, xây dựng dự thảo thông báo kết luận các phiên họp trong Cục, của Cục với lãnh đạo Bộ hoặc họp liên tịch.

3. Giúp lãnh đạo Cục chủ trì việc theo dõi hoạt động báo chí của ngành; xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền về công tác xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trên các báo chí trung ương và địa phương; làm đầu mối trong công tác quan hệ với các cơ quan báo chí.

4. Xây dựng dự thảo và trình Cục trưởng ban hành Quy chế hoạt động của Cục, Nội quy cơ quan; đôn đốc, theo dõi các đơn vị trong Cục thực hiện các quy định và thực hiện nền nếp làm việc theo Nội quy cơ quan Cục.

5. Tổ chức soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

6. Tổ chức quản lý và hướng dẫn thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, tổng hợp thuộc phạm vi Cục; giúp lãnh đạo Cục rà soát văn bản, kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc ban hành văn bản hành chính của Cục trước khi phát hành. 

7. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu về các trường, khoa sư phạm, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.

8. Thực hiện nhiệm vụ của đơn vị dự toán, kế toán hành chính sự nghiệp trực thuộc Bộ; thực hiện việc mua sắm, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật và thu chi các nguồn kinh phí của Cục theo quy định của Nhà nước.

9. Quản lý tài sản, vật tư, thiết bị, đảm bảo phương tiện cho cán bộ công chức của Cục đi công tác, đảm bảo thông tin liên lạc, phòng cháy chữa cháy, trật tự, an toàn trong cơ quan, vệ sinh môi trường và cảnh quan khuôn viên trụ sở làm việc của Cục.

10. Chủ trì giúp Cục trưởng phối hợp với các tổ chức, đơn vị liên quan tổ chức kỷ niệm các ngày lễ, tết, đảm bảo các điều kiện làm việc, chăm lo bảo vệ sức khoẻ, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Cục. 

11. Giúp Cục trưởng chủ trì, phối hợp tổ chức hoạt động tự kiểm tra tài chính - kế toán nội bộ theo qui định hiện hành.

12. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức trong Cục; tham mưu giúp Cục trưởng về công tác tổ chức cán bộ.

13. Phối hợp với các đơn vị chức năng trong Cục đảm bảo cơ sở vật chất, nguồn lực tài chính cho các hội nghị, hội thảo, tập huấn theo sự phân công của Cục trưởng. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tiếp khách theo sự phân công của Cục trưởng.

14. Chủ trì, phối hợp thực hiện công tác đánh giá thi đua, khen thưởng cho các đơn vị, cơ sở, cá nhân trong phạm vi quản lý của Cục.

15. Trực tiếp quản lý cán bộ, tài sản, trang thiết bị dùng chung của Văn phòng.

Mục 5. TRUNG TÂM TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC

Điều 10. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, qui chế hoạt động và nhiệm vụ cụ thể của Trung tâm tăng cường năng lực nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục sẽ được qui định tại văn bản riêng.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Giao Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan thường xuyên rà soát việc quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo Quyết định này; phát hiện những việc chồng chéo, chưa phù hợp để trình Bộ trưởng xem xét, quyết định