Trang chủ

Hoạt động chuyên môn

Thời khóa biểu - Năm học 2019-2020
Ngày đăng 05/09/2019 | 12:47 | Lượt xem: 222

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN VĂN THỂ MỸ (Thực hiện từ 02/9/2019)

 

THỨ

TIẾT

ÂM NHẠC

MĨ THUẬT

TIẾNG ANH

TIN HỌC

THỂ DỤC

Lượng

(Khối 1,2+C1)

Tr.Hà

( Khối 4,5,c2,3,4,5,6,7)

 

Huyền

Hương

Nhân

Ngọc

 

Tuyến

 

Duyên

 

Dũng

Dương

S

C

S

C

 

 

S

C

S

C

S

C

S

C

 

 

S

C

 

 

S

C

 

 

S

C

S

C

2

1

 

A1

 

D5

 

 

 

C1

 

B3

 

B1

 

E1

 

 

 

D2

 

 

 

E2

 

 

 

D1

 

C7

2

 

A2

 

D2

 

 

 

C2

 

B4

 

B2

 

E1

 

 

 

D3

 

 

 

E2

 

 

D3

D6

B1

C6

3

 

A3

 

D3

 

 

 

C3

 

B5

 

A4

 

E2

 

 

 

D5

 

 

 

E1

 

 

D5

D4

B2

C5

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E2

 

 

 

 

 

 

D7

E1

 

 

D2

 

B3

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

B2

A1

C1

D4

 

 

 

C4

 

D1

 

A7

C7

E3

 

 

E4

D6

 

 

E5

D2

 

 

E1

C2

B4

B8

2

B3

B1

B5

D7

 

 

 

C5

D3

B6

B1

A6

C6

E3

 

 

E4

D4

 

 

E5

D2

 

 

E2

E5

B5

A1

3

A6

A3

B8

D6

 

 

 

C3

D4

B7

A4

A5

C5

C1

 

 

E5

B1

 

 

E4

E3

 

 

D7

E6

B6

A2

4

 

 

 

 

 

 

E1

 

B8

 

A3

 

 

 

 

 

E5

 

 

 

E4

E3

 

 

E3

 

B7

 

5

 

 

 

 

 

 

E2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

B3

B6

 

C2

 

 

 

C6

 

D6

 

 

A1

C4

 

 

E6

D4

 

 

 

D1

 

 

C3

D2

C4

A6

2

A7

B7

B4

C3

 

 

C7

C1

 

B5

 

A1

A2

C2

 

 

E6

D1

 

 

D7

D5

 

 

C2

D3

A3

A7

3

B1

A2

D1

C4

 

 

C2

E4

 

D7

 

A5

A3

C3

 

 

D2

D3

 

 

E6

D6

 

 

C1

D4

A4

B8

4

B2

 

B5

 

 

 

 

E5

 

 

 

 

A4

 

 

 

D7

 

 

 

E6

 

 

 

D5

 

A5

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

A6

A4

B8

C5

 

 

C4

C7

 

B6

 

A3

C5

 C1

 

 

B2

D5

 

 

D3

D1

 

 

E1

C3

B7

B4

2

 

A5

B4

C6

 

 

C5

E6

 

B7

 

A2

C7

 C3

 

 

B3

D6

 

 

D3

D5

 

 

E3

E4

B1

B2

3

 

 

E1

C7

 

 

C6

 

 

B8

 

A1

A7

 C2

 

 

B4

D7

 

 

D4D4

D6

 

 

D7

C1

B5

B3

4

A7

 

E2

 

 

 

E3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D1

 

 

 

 

 

 

 

D6

E6

B6

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

B6

 

E4

 

 

 

 

 

D5

 

B2

 

A6

 

 

 

B5

 

 

 

 

 

 

 

D1

 

C4

 

2

A4

 

E3

 

 

 

 

 

D2

 

A7

 

A5

 

 

 

B6

 

 

 

 

 

 

 

E5

 

C5

 

3

A5

 

E6

 

 

 

 

 

B3

 

A6

 

C4

 

 

 

B7

 

 

 

 

 

 

 

E4

 

C6

 

4

B7

 

E5

 

 

 

 

 

B4

 

A2

 

C6

 

 

 

B8

 

 

 

 

 

 

 

E2

 

C7

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin phản hồi