Trang chủ

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần 1 tháng 5/2019- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 06/05/2019 | 07:34 | Lượt xem: 37
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1  THÁNG 5- NĂM HỌC 2018-2019  (06/5/2019  --> 10/5/2019 ) Thứ hai (06/5/2019 ) Sáng ...

Lịch công tác tuần 4 tháng 4/2019- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 22/04/2019 | 07:18 | Lượt xem: 48
    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4  THÁNG 4- NĂM HỌC 2018-2019  (22/4/2019  --> 26/4/2019 ) Thứ hai (22/4/2019 ) ...

Lịch công tác tuần 3 tháng 4/2019- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 15/04/2019 | 07:17 | Lượt xem: 31
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3  THÁNG 4- NĂM HỌC 2018-2019  (15/4/2019  --> 19/4/2019 ) Thứ hai (15/4/2019 ) ...

Lịch công tác tuần 2 tháng 4/2019- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 08/04/2019 | 02:33 | Lượt xem: 55
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2  THÁNG 4- NĂM HỌC 2018-2019  (08/4/2019  --> 12/4/2019 ) Thứ hai (08/4/2019 ) ...

Lịch công tác tuần 1 tháng 4/2019- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 01/04/2019 | 02:32 | Lượt xem: 32
    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1  THÁNG 4- NĂM HỌC 2018-2019  (01/4/2019  --> 05/4/2019 ) Thứ hai (01/4/2019 ) ...

Lịch công tác tuần 4 tháng 3/2019- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 25/03/2019 | 02:30 | Lượt xem: 49
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3  THÁNG 3- NĂM HỌC 2018-2019  (25/3/2019  --> 29/03/2019 ) Thứ hai (25/3/2019 ) ...

Lịch công tác tuần 3 tháng 3/2019- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 19/03/2019 | 06:01 | Lượt xem: 52
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3  THÁNG 3- NĂM HỌC 2018-2019  (18/3/2019  --> 22/03/2019 ) Thứ hai (18/3/2019 ) Sáng...

Lịch công tác tuần 1 tháng 3/2019- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 04/03/2019 | 07:17 | Lượt xem: 38
    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1  THÁNG 3- NĂM HỌC 2018-2019  (04/3/2019  --> 22/02/2019 ) Thứ hai (04/3/2019 ) ...

Lịch công tác tuần 4 tháng 2/2019- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 25/02/2019 | 07:16 | Lượt xem: 38
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4  THÁNG 2- NĂM HỌC 2018-2019  (25/02/2019  --> 29/02/2019 ) Thứ hai (25/02/2019 ) Sáng ...

Lịch công tác tuần 3 tháng 2/2019- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 18/02/2019 | 07:15 | Lượt xem: 27
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3  THÁNG 2- NĂM HỌC 2018-2019  (18/02/2019  --> 22/02/2019 ) Thứ hai (18/02/2019 ) Sáng ...

Lịch công tác tuần 2 tháng 2/2019- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 11/02/2019 | 07:14 | Lượt xem: 47
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2  THÁNG 2- NĂM HỌC 2018-2019  (11/02/2019  --> 15/02/2019 ) Thứ hai (11/02/2019 ) Sáng ...

Lịch công tác tuần 4 tháng 1/2019- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 28/01/2019 | 08:52 | Lượt xem: 42
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4  THÁNG 1- NĂM HỌC 2018-2019  (28/01/2019  --> 02/02/2019 ) Thứ hai (28/01/2019 ) Sáng ...

Lịch công tác tuần 3 tháng 1/2019- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 21/01/2019 | 08:51 | Lượt xem: 38
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3  THÁNG 1- NĂM HỌC 2018-2019  (21/01/2019  --> 25/01/2019 ) Thứ hai (21/01/2019 ) Sáng ...

Lịch công tác tuần 2 tháng 1/2019- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 15/01/2019 | 05:27 | Lượt xem: 44
    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2  THÁNG 1- NĂM HỌC 2018-2019  (14/01/2019  --> 18/01/2019 ) Thứ hai (14/01/2019 ) ...

Lịch công tác tuần 1 tháng 1/2019- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 07/01/2019 | 05:25 | Lượt xem: 35
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2  THÁNG 1- NĂM HỌC 2018-2019  (07/01/2019  --> 11/01/2019 ) Thứ hai (07/01/2019 ) Sáng...

Lịch công tác tuần 4 tháng 12/2018- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 24/12/2018 | 06:26 | Lượt xem: 59
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4  THÁNG 12- NĂM HỌC 2018-2019  (24 /12/2018 --> 28 /12/2018) Thứ hai (24/12 /2018) ...

Lịch công tác tuần 3 tháng 12/2018- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 17/12/2018 | 07:04 | Lượt xem: 38
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3  THÁNG 12- NĂM HỌC 2018-2019  (17 /12/2018 --> 21 /12/2018) Thứ hai (17/12 /2018) Sáng ...

Lịch công tác tuần 4 tháng 11/2018- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 25/11/2018 | 06:35 | Lượt xem: 41
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 11- NĂM HỌC 2018-2019  (26/11/2018 --> 01/12/2018) Thứ hai (26/11/2018) Sáng -...

Lịch công tác tuần 3 tháng 11/2018- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 19/11/2018 | 06:35 | Lượt xem: 47
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3  THÁNG 11- NĂM HỌC 2018-2019  (19 /11/2018 --> 23 /11/2018) Thứ hai (19 /11/2018) Sáng ...

Lịch công tác tuần 2 tháng 11/2018- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 12/11/2018 | 06:34 | Lượt xem: 31
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2  THÁNG 11- NĂM HỌC 2018-2019  (12 /11/2018 --> 16 /11/2018) Thứ hai (12 /11/2018) Sáng ...