Trang chủ

Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần 2 tháng 12/2019- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 16/12/2019 | 05:51 | Lượt xem: 35
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 12- NĂM HỌC 2019-2020  (16/12/2019 -->20/12/2019)   Thứ hai   Sáng -Học...

Lịch công tác tuần 1 tháng 12/2019- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 02/12/2019 | 05:45 | Lượt xem: 36
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 12- NĂM HỌC 2019-2020  (02/12/2019 --> 06/12/2019)   Thứ hai   Sáng -Học...

Lịch công tác tuần 4 tháng 11/2019- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 26/11/2019 | 06:22 | Lượt xem: 61
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 11- NĂM HỌC 2019-2020  (25/11/2019 --> 29/11/2019)   Thứ hai   Sáng ...

Lịch công tác tuần 3 tháng 11/2019- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 18/11/2019 | 06:33 | Lượt xem: 94
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 11- NĂM HỌC 2019-2020  (18/11/2019 --> 22/11/2019)   Thứ hai ...

Lịch công tác tuần 1 tháng 11/2019- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 04/11/2019 | 06:15 | Lượt xem: 84
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 11- NĂM HỌC 2019-2020  (04/11/2019 --> 08/11/2019)   Thứ hai   Sáng ...

Lịch công tác tuần 4 tháng 10/2019- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 20/10/2019 | 06:25 | Lượt xem: 43
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 10- NĂM HỌC 2019-2020  (21/10/2019 --> 25/10/2019)   Thứ hai   Sáng -Học...

Lịch công tác tuần 3 tháng 10/2019- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 14/10/2019 | 07:10 | Lượt xem: 52
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 10- NĂM HỌC 2019-2020  (14/10/2019 --> 18/10/2019)   Thứ hai   Sáng ...

Lịch công tác tuần 2 tháng 10/2019- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 07/10/2019 | 07:09 | Lượt xem: 34
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 10- NĂM HỌC 2019-2020  (07/10/2019 --> 11/10/2019)   Thứ hai   Sáng -Học...

Lịch công tác tuần 1 tháng 10/2019- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 01/10/2019 | 07:07 | Lượt xem: 45
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 10- NĂM HỌC 2019-2020  (01/10/2019 --> 4/10/2019)   Thứ hai   Sáng -Học...

Lịch công tác tuần 4 tháng 9/2019- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 23/09/2019 | 07:03 | Lượt xem: 65
    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4 THÁNG 9- NĂM HỌC 2019-2020  (23/9/2019 --> 28/9/2019)   Thứ hai   Sáng ...

Lịch công tác tuần 3 tháng 9/2019- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 16/09/2019 | 12:52 | Lượt xem: 110
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 9- NĂM HỌC 2019-2020  (16/9/2019 --> 22/9/2019) Thứ hai   Sáng -Học chương trình TKB...

Lịch công tác tuần 2 tháng 9/2019- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 09/09/2019 | 12:51 | Lượt xem: 112
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2 THÁNG 9- NĂM HỌC 2019-2020  (09/9/2019 --> 09/9/2019) Thứ hai   Sáng -Học chương trình...

Lịch công tác tuần 1 tháng 9/2019- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 02/09/2019 | 12:49 | Lượt xem: 62
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 THÁNG 9- NĂM HỌC 2019-2020  (02/9/2019 --> 06/9/2019) Thứ hai   Sáng - Nghỉ Lễ...

Lịch công tác tuần 4 tháng 5/2019- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 26/05/2019 | 07:52 | Lượt xem: 123
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4  THÁNG 5- NĂM HỌC 2018-2019  (27/5/2019  --> 31/5/2019 ) Thứ hai (27/5/2019 ) Sáng ...

Lịch công tác tuần 3 tháng 5/2019- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 22/05/2019 | 07:49 | Lượt xem: 139
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3  THÁNG 5- NĂM HỌC 2018-2019  (20/5/2019  --> 26/5/2019 ) Thứ hai (20/5/2019 ) ...

Lịch công tác tuần 2 tháng 5/2019- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 13/05/2019 | 07:54 | Lượt xem: 101
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2  THÁNG 5- NĂM HỌC 2018-2019  (13/5/2019  --> 17/5/2019 ) Thứ hai (13/5/2019 ) ...

Lịch công tác tuần 1 tháng 5/2019- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 06/05/2019 | 07:34 | Lượt xem: 138
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1  THÁNG 5- NĂM HỌC 2018-2019  (06/5/2019  --> 10/5/2019 ) Thứ hai (06/5/2019 ) Sáng ...

Lịch công tác tuần 4 tháng 4/2019- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 22/04/2019 | 07:18 | Lượt xem: 166
    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4  THÁNG 4- NĂM HỌC 2018-2019  (22/4/2019  --> 26/4/2019 ) Thứ hai (22/4/2019 ) ...

Lịch công tác tuần 3 tháng 4/2019- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 15/04/2019 | 07:17 | Lượt xem: 124
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3  THÁNG 4- NĂM HỌC 2018-2019  (15/4/2019  --> 19/4/2019 ) Thứ hai (15/4/2019 ) ...

Lịch công tác tuần 2 tháng 4/2019- Năm học 2018-2019

Ngày đăng 08/04/2019 | 02:33 | Lượt xem: 118
  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2  THÁNG 4- NĂM HỌC 2018-2019  (08/4/2019  --> 12/4/2019 ) Thứ hai (08/4/2019 ) ...