Trang chủ

Văn bản chỉ đạo

Các thủ tục hành chính ngành Giáo dục năm 2015

Ngày đăng 11/12/2015 | 09:16 | Lượt xem: 837
Các file đính kèm: B. THU TUC HANH CHINH THUOC THAM QUYEN GIAI QUYET CÂP HUY-NT(PH-N 2.2_2.3).pdf C.THU TUC HANH CHINH THAM QUYEN GIAI QUYET CUA UY BAN NHAN DAN CAP HUYEN (PHAN 1).pdf ...

Công văn CV1842/BGDĐT-GDTH: Đánh giá học sinh theo mô hình trường học Việt Nam mới

Ngày đăng 28/10/2015 | 08:27 | Lượt xem: 499
/documents/227696/0/1097_1397542726_h%E1%BB%93_s%C6%A1_%C4%91%C3%A1nh_gi%C3%A1_h%E1%BB%8Dc_sinh.rar/01e904e4-8e99-4488-a416-3b88a03ec690

Luật số 25/2004/QH11 của Quốc hội : Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Ngày đăng 15/10/2015 | 09:00 | Lượt xem: 708
Chi tiết xem tại file đính kèm: 30435_L25QH.DOC

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục

Ngày đăng 11/09/2015 | 09:12 | Lượt xem: 643
Tệp đính kèm:   L44QH.DOC

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 29

Ngày đăng 11/08/2015 | 09:14 | Lượt xem: 676
File đính kèm:  KH NQ 29.doc                            PL NQ 29.docx

Hướng dẫn đánh giá hoc sinh tiểu học

Ngày đăng 11/12/2014 | 08:56 | Lượt xem: 596
Chi tiết xem tại file đính kèm:  /documents/227696/0/c%C3%94ng+van+983+-+sgd+-+gdth+%281%29.pdf/fa02b06f-ac2f-41b4-8e45-869259b586d1

Luật: Tiếp công dân

Ngày đăng 11/11/2014 | 08:58 | Lượt xem: 655
Chi tiết xem tại file đính kèm: Luat tiepcongdan.doc

Luật Viên chức

Ngày đăng 19/09/2014 | 09:06 | Lượt xem: 652
Chi tiết xem tại file đính kèm: Luat 58.2010.QH12.zip

Luật số 23/2008/QH12 của Quốc hội : Luật giao thông đường bộ

Ngày đăng 11/12/2013 | 09:04 | Lượt xem: 667
Tệp đính kèm: L23QH.DOC   (329728 Byte) 83559_L23QH.DOC

Luật số 27/2012/QH13 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng chống tham nhũng

Ngày đăng 02/12/2013 | 09:10 | Lượt xem: 636
Tệp đính kèm: 27_suadoi_chongthamnhung.doc   (79360 Byte) http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=164953

Giấy triệu tập Tham dự Liên hoan CLB Chiến sỹ an ninh nhỏ tuổi cấp thành phố năm 2013

Ngày đăng 13/08/2013 | 12:00 | Lượt xem: 638
UBND QUẬN NGÔ QUYỀN BAN CHỈ ĐẠO HÈ     Số: 69 / GTT-BCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2012

Ngày đăng 19/03/2013 | 12:00 | Lượt xem: 683
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘ NG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NG HĨA VIỆT NAM _______________     Số: ...

Hưởng ứng tuần lễ toàn cầu hành động giáo dục cho mọi người năm 2013

Ngày đăng 19/03/2013 | 12:00 | Lượt xem: 644
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      Số: 1811/BGDĐT- KHTC V/v hưởng ứng tuần lễ toàn cầu hành động giáo dục cho mọi người năm 2013 ...

Luật phòng chống tham nhũng

Ngày đăng 19/03/2013 | 12:00 | Lượt xem: 681

Luật số 25/2004/QH11 của Quốc hội : Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Ngày đăng 19/03/2013 | 12:00 | Lượt xem: 616
QUỐC HỘI   Số: 25/2004/QH11   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----- o0o...

Quyết định 611/QĐ-BGDĐT năm 2011 ban hành ngày 14/02/2011

Ngày đăng 19/03/2013 | 12:00 | Lượt xem: 662
Quyết định này ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc cục nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập

Ngày đăng 19/03/2013 | 12:00 | Lượt xem: 605
    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     BỘ NỘI VỤ-BỘ TÀI CHÍNH   CCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành kế hoạch rà soát quy định, TTHC và kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2012 của Bộ

Ngày đăng 09/10/2012 | 12:00 | Lượt xem: 593
Kính gửi: Thủ trưởng các vụ, cục, Thanh tra             Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm...

Quy Định Chuẩn Hiệu Trưởng

Ngày đăng 19/10/2011 | 12:00 | Lượt xem: 638
QUY ĐỊNH C huẩn hiệu trưởng trường tiểu học (Ban hành kèm theo Thông tư số ........ /2010/TT-BGDĐT ngày ….... tháng …... năm 2010...