Trang chủ

Văn bản chỉ đạo

Xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành kế hoạch rà soát quy định, TTHC và kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2012 của Bộ
Ngày đăng 09/10/2012 | 12:00 | Lượt xem: 500

Kính gửi: Thủ trưởng các vụ, cục, Thanh tra          

Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 85/BGDĐT-VP ngày 06 tháng 01 năm 2012 về việc xây dựng kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính. Ngày 16 tháng 01 năm 2012, Văn phòng Bộ đã có Công văn số 29/VP-KSTTHC đề nghị các đơn vị gửi kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính của đơn vị để Văn phòng tổng hợp xây dựng Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2012 của Bộ. Tuy nhiên, tính đến ngày 09 tháng 02 năm 2012, Văn phòng chỉ nhận được kế hoạch hoạch của Vụ Giáo dục Mầm non và Vụ Giáo dục Đại học. 

Để đảm bảo hoàn thành việc xây dựng các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP và các hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, Văn phòng đã tiến hành:

- Dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Văn phòng đề nghị thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Bộ cho ý kiến về 02 Dự thảo Quyết định nói trên bằng văn bản, sửa trực tiếp vào dự thảo hoặc sửa trên file điện tử đã được gửi đến hộp thư điện tử của đơn vị.

Ý kiến góp ý xin gửi về Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 16 tháng 02 năm 2012 kèm theo file vào địa chỉ: thutuchanhchinh@moet.edu.vn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Trần Quang Quý (để b/c);
- Chánh Văn phòng (để b/c);
- Lư­u: VT, KSTTHC.

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
 Đã ký 
 
Nguyễn Đình Mạnh