Trang chủ

Văn bản chỉ đạo

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2012
Ngày đăng 19/03/2013 | 12:00 | Lượt xem: 568

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

_______________

    Số:   1777/BGDĐT-KHTC

V/v: báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2012.

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    

Hà Nội, ngày  19  tháng  3  năm 2013

 

Kính gửi: - Các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

               - Các dự án trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

          Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 06/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ; trong đó quy định thời hạn báo cáo hàng năm về tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước đối với các cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản là trước ngày 28 tháng 01 hàng năm, để Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp gửi Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội.

          Tuy nhiên, đến nay các đơn vị trực thuộc Bộ chưa thực hiện việc gửi báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2012 về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Để có số liệu tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính theo quy định, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thực hiện báo cáo về Bộ theo các nội dung sau đây:

- Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2012 theo quy định tại Nghị định số 52/2009/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 245/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Báo cáo tình hình biến động về tăng, giảm tài sản của đơn vị năm 2012 (bao gồm: Trụ sở làm việc, quyền sử dụng đất để xây dựng trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với đất; Xe ô tô các loại; Các tài sản có nguyên giá theo sổ kế toán từ 500 triệu đồng trở lên /1 đơn vị tài sản) (có các mẫu biểu kèm theo).

          Báo cáo của đơn vị xin gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Kế hoạch-Tài chính) trước ngày 23 tháng 3 năm 2013 để Bộ tổng hợp, lập báo cáo gửi Bộ Tài chính. Đối với các đơn vị không có biến động về tăng, giảm tài sản năm 2012 cũng phải có văn bản báo cáo Bộ để xác nhận việc không có biến động về tài sản và làm căn cứ để Bộ cập nhật thông tin về việc tăng, giảm tài sản vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước.

          Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc.

  

 

TL.BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Lưu VT, KHTC.

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Ngọc Vũ