Trang chủ

Văn bản chỉ đạo

Hưởng ứng tuần lễ toàn cầu hành động giáo dục cho mọi người năm 2013
Ngày đăng 19/03/2013 | 12:00 | Lượt xem: 534

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

     Số: 1811/BGDĐT- KHTC

V/v hưởng ứng tuần lễ toàn cầu hành động giáo dục cho mọi người năm 2013

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Nội, ngày  19 tháng3  năm 2013

Kính gửi:    Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo

Trong khuôn khổ Chiến dịch toàn cầu vì giáo dục, tuần lễ toàn cầu hành động giáo dục cho mọi người (GDCMN) là một hoạt động thường niên được diễn ra vào trung tuần tháng 4 trên phạm vi toàn cầu. Năm nay, Tại Việt Nam, tuần lễ toàn cầu diễn ra từ ngày 21-28/4/2013 với chủ đề "Đội ngũ giáo viên có năng lực và tâm huyết cho mọi người học" trong đó, sự kiện quốc gia có chủ đề "Học sinh nào cũng có quyền có giáo viên tốt" do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Liên minh Chiến dịch toàn cầu vì giáo dục tại Việt Nam phát động và tổ chức với mục tiêu:

Góp tiếng nói nâng cao chất lượng giáo viên nhằm đáp ứng nhu cầu của mọi người học thông qua:

- Các cuộc thảo luận, đối thoại tại cộng đồng, trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên các diễn đàn về vấn đề chất lượng giáo viên.

- Đưa các khuyến nghị từ các bên liên quan đến các cơ quan Chính phủ, các nhà hoạch định chính sách nhằm tăng cường đầu tư nâng cao chất lượng giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đối với người học, nhất là đối với nhóm đối tượng khuyết tật, dân tộc thiểu số.

          Để các sở giáo dục và đào tạo tổ chức tốt tuần lễ toàn cầu hành động GDCMN, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn như sau:

1. Hoạt động cụ thể tại địa phương:

Mỗi sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo một cơ sở giáo dục hoặc một trung tâm học tập cộng đồng làm tốt mô hình kết hợp giữa nhà trường với gia đình và cộng đồng trong tăng cường đầu tư nâng cao chất lượng giáo viên tổ chức sự kiện dưới hình thức diễn đàn với chủ đề "Học sinh nào cũng có quyền có giáo viên tốt" hưởng ứng tuần lễ toàn cầu hành động GDCMN với chủ đề "Đội ngũ giáo viên có năng lực và tâm huyết cho mọi người học" theo bản hướng dẫn đính kèm.  Thành phần tham dự gồm có các đồng chí lãnh đạo địa phương cùng các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan thông tấn báo chí nhằm thu hút được toàn xã hội quan tâm đến giáo viên.

2. Công tác tuyên truyền: Các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo công tác tuyên truyền cho tuần lễ toàn cầu hành động GDCMN với khẩu hiệu "Mỗi học sinh đều có quyền có giáo viên tốt" bằng các hình thức như: tranh cổ động, băng rôn, phù hiệu đeo trong ngày tổ chức sự kiện tại các sở giáo dục và đào tạo, các trường học và những nơi công cộng khác.

          3. Thời gian tổ chức: Tuần lễ toàn cầu hành động GDCMN sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 28 tháng 4 năm 2013. Các tỉnh, thành phố có thể chọn các hình thức  tổ chức linh hoạt và phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

4. Kinh phí cho các hoạt động của tuần lễ toàn cầu hành động GDCMN được sắp xếp từ ngân sách địa phương.

          Kết thúc tuần lễ toàn cầu hành động GDCMN, các sở giáo dục và đào tạo báo cáo kết quả thực hiện và gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Văn phòng Ban điều phối quốc gia giáo dục cho mọi người), Phòng 601A nhà A, điện thoại/fax: 04 36230740 - số 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội trước ngày 30/5/2013.

          (Thông tin chi tiết về tuần lễ, vui lòng liên hệ với Văn phòng Ban điều phối quốc gia giáo dục cho mọi người, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Điện thoại/Fax: 043 6230740. Di động: 0912602308)

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng;

- VP Bộ, Các Vụ: GDMN, GDTH, GDTrH, GDTX, GDDT, GDĐH, TCCB, HTQT;Cục NG&CBQLCSGD (để t/h);

- Ban Điều phối GDCMN (để t/h);

- Liên minh vì giáo dục tại Việt Nam;

- Lưu VT, KHTC.

KT. Bé tr­ëng

Thø trƯ­ëng

 

 

 

 

Nguyễn Vinh Hiển