Trang chủ

Văn bản chỉ đạo

Luật số 27/2012/QH13 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng chống tham nhũng
Ngày đăng 02/12/2013 | 09:10 | Lượt xem: 506

Tệp đính kèm:27_suadoi_chongthamnhung.doc (79360 Byte)
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=164953