Trang chủ

Văn bản giáo dục

Các thủ tục hành chính ngành Giáo dục năm 2015

Ngày đăng 11/12/2015 | 09:16 | Lượt xem: 837
Các file đính kèm: B. THU TUC HANH CHINH THUOC THAM QUYEN GIAI QUYET CÂP HUY-NT(PH-N 2.2_2.3).pdf C.THU TUC HANH CHINH THAM QUYEN GIAI QUYET CUA UY BAN NHAN DAN CAP HUYEN (PHAN 1).pdf ...

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục

Ngày đăng 11/09/2015 | 09:12 | Lượt xem: 643
Tệp đính kèm:   L44QH.DOC

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 29

Ngày đăng 11/08/2015 | 09:14 | Lượt xem: 676
File đính kèm:  KH NQ 29.doc                            PL NQ 29.docx

Hướng dẫn đánh giá hoc sinh tiểu học

Ngày đăng 11/12/2014 | 08:56 | Lượt xem: 596
Chi tiết xem tại file đính kèm:  /documents/227696/0/c%C3%94ng+van+983+-+sgd+-+gdth+%281%29.pdf/fa02b06f-ac2f-41b4-8e45-869259b586d1

Giấy triệu tập Tham dự Liên hoan CLB Chiến sỹ an ninh nhỏ tuổi cấp thành phố năm 2013

Ngày đăng 13/08/2013 | 12:00 | Lượt xem: 638
UBND QUẬN NGÔ QUYỀN BAN CHỈ ĐẠO HÈ     Số: 69 / GTT-BCĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2012

Ngày đăng 19/03/2013 | 12:00 | Lượt xem: 683
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘ NG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NG HĨA VIỆT NAM _______________     Số: ...

Hưởng ứng tuần lễ toàn cầu hành động giáo dục cho mọi người năm 2013

Ngày đăng 19/03/2013 | 12:00 | Lượt xem: 644
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO      Số: 1811/BGDĐT- KHTC V/v hưởng ứng tuần lễ toàn cầu hành động giáo dục cho mọi người năm 2013 ...

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập

Ngày đăng 19/03/2013 | 12:00 | Lượt xem: 605
    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO     BỘ NỘI VỤ-BỘ TÀI CHÍNH   CCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ...

Xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành kế hoạch rà soát quy định, TTHC và kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2012 của Bộ

Ngày đăng 09/10/2012 | 12:00 | Lượt xem: 593
Kính gửi: Thủ trưởng các vụ, cục, Thanh tra             Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm...